Przeglądy techniczne kas fiskalnych – dlaczego są takie ważne?

laptop-1385702_1280Od zeszłego roku grono przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych znacznie się poszerzyło. Obowiązek rejestrowania za ich pomocą sprzedaży dotyczy już lekarzy, prawników, fryzjerów czy mechaników samochodowych i to bez względu na osiąganą przez nich wielkość obrotów. Przepisy nałożyły także na przedsiębiorców dodatkowy obowiązek: okresowych przeglądów technicznych kas fiskalnych. Jak się okazuje, zlekceważenie tego obowiązku może mieć przykre konsekwencje finansowe.

Terminy obowiązkowego przeglądu kas

Obowiązek dokonywania przeglądów technicznych kas rejestrujących opisany jest w ustawie o VAT, a konkretnie w art. 111 ust. 3a pkt. 4, który nakazuje przekazywanie kas do przeglądu „właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących”. Przykładowo takim podmiotem prowadzącym serwis kas fiskalnych w Lublinie jest IT Netrix, który specjalizuje się w przeglądach urządzeń firm Posnet, Elzab, Novitus, Elemis i Innova.

Powyższy przepis jest doprecyzowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013r. w par. 33, z którego wynika, że przegląd powinien być przeprowadzany nie rzadziej niż co dwa lata, zaś w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym co 25 miesięcy. Termin pierwszego przeglądu kasy liczy się od dnia fiskalizacji kasy (czyli zapisaniu numeru NIP podatnika w pamięci urządzenia i zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego).

Zakres obowiązkowego przeglądu technicznego kas

O zakresie obowiązkowego przeglądu technicznego kasy mówi par. 34 wspomnianego Rozporządzenia, zgodnie z którym powinien on obejmować m.in.: sprawdzenie stanu plomb i obudowy urządzenia, czytelności drukowanych dokumentów, poprawności działania urządzenia itd. Wynik przeglądu wraz z zaleceniami pokontrolnymi należy wpisać do książki kasy oraz dołączyć do tego kopię dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu.

Co grozi za brak przeglądu technicznego kasy?

Jak widać, ustawodawca bardzo precyzyjnie określił obowiązki właścicieli kas rejestrujących pod kątem przeprowadzania obowiązkowych przeglądów technicznych. Co więcej, przewidział także konsekwencje za nie dostosowanie się do tych zaleceń. Art. 111 ust. 6 przytoczonej wyżej ustawy o VAT mówi bowiem wyraźnie, że jeśli przedsiębiorca w ciągu 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencjonowania przy pomocy kasy nie dokona jej przeglądu technicznego, będzie musiał zwrócić do urzędu skarbowego odliczoną kwotę z tytułu zakupu urządzenia. Mówiąc wprost, brak przeglądu oznacza utratę ulgi na zakup kasy fiskalnej.