Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji?

excavator-585455_640Wybór firmy geodezyjnej jest podyktowany indywidualnymi przesłankami. Dla większości klientów – czy to prywatnych, czy instytucjonalnych – ogromne znaczenie ma kompleksowy charakter usług, co dużego znaczenia nabiera w szczególności przy dużych przedsięwzięciach. W tym kontekście pada wiele określeń – jednym z nich jest geodezyjna obsługa inwestycji.

Najważniejsze czynności geodezyjne

Inwestycje budowlane różnego typu to zakrojone na szeroką skalę projekty wymagające m.in. profesjonalnego wsparcia geodezyjnego ze strony sprawdzonej i doświadczonej firmy takiej jak np. EKOkreator. Efektywność współpracy uzależniona jest od szeregu czynników. Geodezyjna obsługa inwestycji to dość obszerne pojęcie, za którym kryją się kompleksowe czynności geodezyjne wykonywane na poszczególnych etapach inwestycji budowlanej. Stanowią one element różnych procesów związanych z budownictwem: planowania, projektowania, budowy, eksploatacji oraz rozbiórki.

Zaliczają się do nich m.in. opracowywanie map do celów projektowych, wykonywanie pomiarów geodezyjnych w trakcie trwania budowy i związanych z ewidencją gruntów, prowadzenie baz danych informacji przestrzennych oraz przygotowywanie dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej i innych pomiarów, jakie są wykonywane po zakończeniu budowy. Na potrzeby klasyfikacji czynności geodezyjnych przyjmuje się rozmaite kryteria, np. ze względu na typ pomiaru dzieli się je na terenowe, fotogrametryczne oraz kartometryczne.

W zgodzie z literą prawa

O geodezyjnej obsłudze inwestycji mówi się na okoliczność m.in. przedsięwzięć związanych z budownictwem przemysłowym, ogólnym, wodnym, indywidualnym czy osiedlowym, a także budowy dróg, ulic, kolei, użytkowania urządzeń inżynieryjnych etc. Wszystkie te kwestie są regulowane odpowiednimi przepisami. Najważniejszym aktem jest tu prawo geodezyjne i kartograficzne, ale oprócz niego wymienia się też m.in. prawo budowlane, wodne, energetyczne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wspieraniu i rozwoju usług oraz sieci telekomunikacyjnych itp. Jak podkreślają specjaliści z firmy EKOkreator, gruntowna znajomość litery prawa jest niezbędna do wykonywania wszelkich czynności z należytą starannością. Do tego potrzebne są też stosowne uprawnienia.

Z punktu widzenia klientów korzystających z usług geodetów liczą się także oczywiście i inne aspekty. Brane przez nich pod uwagę są głównie doświadczenie oraz portfolio danej firmy dające szczegółowy obraz zrealizowanych przez nią dotychczas przedsięwzięć.