Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2019?

Zasiłek pogrzebowy to zwrot poniesionych kosztów podczas organizacji pogrzebu. Może być wypłacony zarówno rodzinie zmarłego, jak i każdej innej osobie, która realnie pokryła koszty przygotowania pochówku. Zasiłek pogrzebowy jest specjalnym świadczeniem, które wypłacane jest przez ZUS (a dla rolników przez KRUS). Ma za zadanie pokryć chociaż częściowe koszty związane z pochówkiem. Zebraliśmy odpowiednie informacje, które w skondensowanej formie pomogą Ci uporać się z formalnościami w tak trudnym momencie życia.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy 2019?

 

Zasiłek pogrzebowy w 2019 roku wynosi maksymalnie 4 000 zł — dla jednych dużo, dla innych mało. Sprawdź, komu przysługuje pełna, a komu częściowa kwota.

 Jeśli pogrzeb zorganizowała rodzina — zasiłek pogrzebowy wynosi 4 000 zł, niezależnie od faktycznej wysokości kosztów pogrzebu.

 Jeśli pogrzeb zorganizował ktoś obcy — otrzyma zasiłek jedynie w wysokości kosztów, które poniósł podczas jego organizacji. Udokumentowane muszą być wszystkie faktury oraz rachunki. Nie będzie to jednak więcej niż ta określona suma.

 Natomiast, jeśli pogrzeb organizowało kilka osób — zasiłek pogrzebowy jest dzielony na każdą osobę, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów.

 

 Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy 2019

 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkom rodziny: rodzicom (w tym ojczym, macocha), małżonkowi (wdowa i wdowiec), rodzeństwu, dziadkom, wnukom, dzieciom (własnym lub przysposobionym), osobom, które zostały ustanowione opiekunem prawnym.

Co ważne — zasiłek pogrzebowy jest wypłacany wszystkim ubezpieczonym, nawet jeśli to osoby, które nie należą do rodziny zmarłego. Może zatem być wypłacony sąsiadom, przyjaciołom domu, fundacjom, szkole czy domowi opieki, gdzie w ostatnich dniach mogła przebywać osoba zmarła.

 Zasiłek wypłacany jest również w przypadku, kiedy osoba w dniu zgonu nie posiadała świadczenia takiego jak emerytura czy renta (lecz spełniała warunki, by je pobierać).

 

Wymagane dokumenty

 

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, niezbędne jest wypełnienie wniosku z ZUS (lub KRUS).

Numer wniosku do wypełnienia z ZUS to Z-12, a KRUS SR-26. 

Wniosek wraz z dokumentami takimi jak: 

  •  akt zgonu,
  • oryginały rachunków (lub kopie potwierdzone przez bank jako zgodne z oryginałem),
  • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów ze Stanu Cywilnego),
  • zaświadczenie o podleganie ubezpieczeniom społecznym (emerytura, renta) można zanieść osobiście do siedziby ZUS, wysłać listownie lub za pośrednictwem internetu i profilu PUE ZUS.

Ważna uwaga: aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, od śmierci osoby nie może minąć 12 miesięcy​. Po przekroczeniu tego czasu zasiłek przepada. Opóźnienie w złożeniu wniosku o zasiłek należy poprzeć stosownym dokumentem — odpisem aktu zgonu, dokumentem z urzędu lub zaświadczeniem z policji.

 

Ile czeka się na zasiłek pogrzebowy 2019

Jeśli wniosek i dokumenty są prawidłowe — rozpatrzenie wniosku oraz opłacenie go wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu złożenia wniosku. Środki wypłacane są na konto bankowe lub listownie na wybrany adres korespondencyjny. Jeśli wniosek o zasiłek zostanie odrzucony — każdy ma prawo do odwołania się do tej decyzji w ciągu miesiąca.

Potrzebujesz pomocy podczas organizowania pogrzebu? Zgłoś się do Zakładu Pogrzebowego Woźny. Ich wieloletnie doświadczenie pomogło im wypracować wizerunek firmy solidnej, fachowej i godnej zaufania.

 

Więcej informacji: http://wozny.pl/uslugi/